Undang - Undang

Beginilah Perubahan Undang-Undang Memandu Mabuk Di Malaysia

Kerajaan Malaysia bertindak balas terhadap peningkatan kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk dengan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dengan beberapa perkara. Walaupun berbulan-bulan berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, Malaysia telah mencatatkan 12 kematian yang melibatkan pemandu mabuk pada tahun 2020. Oleh itu, terdapat keperluan untuk undang-undang yang lebih keras dan penguatkuasaan yang lebih baik.

Datuk Seri Dr Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan semasa, berucap di Parlimen awal minggu ini. Dia mengatakan cadangan pindaannya akan diluluskan tidak lama lagi.

Inilah beberapa perubahan utama yang anda patut tahu:

Toleransi kandungan alkohol dalam darah

Turun dari 35µg / 100ml penafasan hingga 22µ / 100ml penafasan.

Turun dari 80mg / 100ml darah kepada 50mg / 100ml darah.

Turun dari 107mg / 100ml air kencing kepada 67mg / 100ml air kencing.

Denda pesalah kali pertama

10 tahun penjara dan denda RM20,000 sehingga 15 tahun penjara dan denda RM100,000.

Penggantungan lesen

Penggantungan naik dari 10 tahun kepada 20 tahun.

Hukuman Penjara Mandatori

Hukuman akan diubah dari “didenda ATAU dipenjara” menjadi “didenda DAN dipenjara”.

Ini dia Akta 333 Akta Pengangkutan Jalan 1987 SEMASA.

Seksyen 44

Memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang
memabukkan atau dadah

 1. (1) Mana-mana orang yang, semasa memandu sesuatu kenderaan
  motor di jalan atau tempat awam lain—
  (a) berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan
  atau dadah, setakat yang menyebabkan tidak berdaya
  mengawal kenderaan itu dengan sepatutnya; atau
  (b) mempunyai sebegitu banyak alkohol dalam badannya
  sehingga kadar alkohol di dalam nafas, darah atau air
  kencingnya melebihi had yang ditetapkan,
  dan menyebabkan kematian atau kecederaan kepada mana-mana
  orang melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, *hendaklah
  dihukum penjara selama tempoh tidak kurang daripada tiga tahun dan
  tidak lebih daripada sepuluh tahun dan didenda tidak kurang daripada
  lapan ribu ringgit dan tidak lebih daripada dua puluh ribu ringgit.
  (2) Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya butir-butir
  mengenai apa-apa sabitan di bawah seksyen ini diendorskan pada
  mana-mana lesen memandu yang dipegang oleh orang yang
  disabitkan itu.
  (3) Seseorang yang disabitkan di bawah seksyen ini adalah hilang
  kelayakan daripada memegang atau mendapatkan suatu lesen
  memandu selama tempoh **tidak kurang daripada lima tahun dari
  tarikh sabitan dan, dalam hal sabitan kali kedua atau kali kemudian,
  hilang kelayakan selama tempoh sepuluh tahun dari tarikh sabitan.
  (4) Walau apa pun subseksyen (1), jika seseorang yang memegang
  lesen memandu percubaan disabitkan di bawah seksyen ini,
  mahkamah hendaklah sesudah itu membatalkan lesen memandunya
  itu.
  *CATATAN—Dahulunya ―tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak
  melebihi enam bulan, dan dalam hal sabitan kali kedua atau yang kemudiannya, didenda tidak melebihi
  empat ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya‖– lihat
  Akta A1065.
  **CATATAN—Dahulunya ―tidak kurang dua belas bulan‖–lihat Akta A1065.
  Pengangkutan Jalan 71
  (5) Walau apa pun apa-apa jua dalam mana-mana undang-undang
  bertulis yang masih berkuat kuasa, mahkamah yang di hadapannya
  seseorang itu dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah seksyen ini
  hendaklah memerintahkan penarikan balik segera lesen memandu
  orang itu dan hendaklah memerintahkan penggantungan lesen itu
  bermula dari tarikh pertuduhan itu dibacakan pertama kalinya kepada
  orang itu dan penggantungan itu hendaklah mula berkuat kuasa—
  (a) sehingga mahkamah membuat keputusan muktamad
  terhadap pertuduhan itu; dan
  (b) seolah-olah penggantungan itu adalah penggantungan
  yang disebut dalam seksyen 32.
  (5A) Jika lesen memandu orang yang disebut dalam subseksyen (5)
  itu terkandung di dalam kad atau peranti elektronik pelbagai guna,
  perintah mahkamah di bawah subseksyen itu hendaklah disifatkan
  telah dipatuhi jika butir-butir perintah itu telah dimasukkan ke dalam
  pangkalan data yang disenggarakan oleh atau bagi pihak Ketua
  Pengarah mengenai lesen memandu yang diberikan di bawah Akta ini
  dan pemegang lesen memandu itu.
  (5B) Walau apa pun subseksyen (5A), Pengarah boleh
  mengarahkan orang yang disebut dalam subseksyen (5) supaya
  menyerahkan, dalam tempoh yang ditentukan oleh Pengarah, kad
  atau peranti elektronik pelbagai guna yang di dalamnya lesen
  memandu itu terkandung kepada Pengarah itu, atau kepada seorang
  pegawai pengangkutan jalan yang diberi kuasa secara bertulis bagi
  maksud itu oleh Ketua Pengarah, untuk dimasukkan ke dalam data
  yang tersimpan di dalam kad atau peranti itu butir-butir perintah yang
  dibuat oleh mahkamah di bawah subseksyen (5), dan Pengarah atau
  pegawai yang diberi kuasa itu hendaklah, selepas membuat
  pemasukan itu, dengan serta-merta mengembalikan kad atau peranti
  itu kepada orang itu.


Previous post

Maserati Ghibli Hybrid Pertama Yang Memiliki Turbo 2.0L Inline 4

Next post

Cuti-Cuti Diving Dalam Negara Yang Hebat Dengan Gaya Hebat

Ross Hadi

Ross Hadi

21 tahun mengacara di radio.
8 tahun bersama Daniel Ferrnandez dalam rancangan Car Tunes di radio.
Kini di sini dan media sosial sejak 2014.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *